Noutăți

Rezultatele etapa locala Olimpiada de Engleza GIMNAZIU se pot vizualiza aici.

Rezultatele etapa locala Olimpiada de Engleza Liceu se pot vizualiza  aici.

 • Contestatii Bac 2024

  Modelul de cerere pt depunere contestatii se poate vizualiza aici

  Last Update by:Jul 5, 2024 :: Citeste
 • Rezultate etapa locala Olimpiada de engleza

  Rezultatele etapa locala Olimpiada de Engleza

   Faza locală – 17 februarie 2024

  -pentru Gimnaziu se por vizualiza aici

  -pentru Liceu se pot vizualiza aici.

   

   

   

  Subiectele si bareme:   - pentru Gimnaziu se pot vizualiza aici

                                              -pentru Liceu se pot vizulaliza aici.

   

   

  Last Update by:Sep 2, 2022 :: Citeste
 • ANUNT Concurs posturi vacante

  ANUNȚ

   

  LICEUL BORSA

  anunță

   

  În conformitate cu Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, LICEUL BORSA organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale:

  • Muncitor: 1 post nedidactic, perioada nedeterminata
  • Paznic: 1 post nedidactic, perioada nederminata

   

        Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele:

  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

  g) curriculum vitae.

  Actele prevăzute la punctele b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

   

  Dosarul de concurs se depune la secretariatul Liceului Borsa.

   

  Condițiile generale pentru ocuparea funcțiilor contractuale sunt:

  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

   

  Condițiile specifice pentru ocuparea funcțiilor contractuale sunt:

  • Studii medii sau Scoala profesionala;
  • Cursuri calificare ( pentru paznic – Atestat paza, in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003);
  • Abilitati de intretinere a spatiilor scolare interioare si exterioare;
  • Vechime in munca, minim 3 ani;
  • Domiciliul in loc. Borsa, jud. Maramures ( pentru disponibilitate);
  • Abilitati pentru munca in echipa;
  • Disponibilitate pentru desfasurarea activitatii in week-end;
  • Cunostinte in domeniul sanatatii si Securitatii in Munca si PSI;
  • Cunostinte de legislatie specifica locului de munca ( instalatii termice si sanitare, tamplarie si electricitate).

   

   

  Probele de concurs (inclusiv datele de desfășurare și termenele în care se afișează rezultatele pentru fiecare probă, precum și termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale) sunt următoarele:

   

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 1 iulie – 14 iulie 2022, intre orele 9,00-14.00, perioada de depunere a dosarelor;
  • 15 iulie 2022,  ora 11,00 afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
  • 15 iulie 2022, intre orele  11,00 -13,00, depunerea contestațiilor;
  • 15 iulie 2022, ora 14,00 afișarea rezultatelor după contestații;
  • 25 iulie 2022,  ora 09,00-11,00: proba scrisă;
  • 25 iulie 2022, ora 13,00: afișarea rezultatelor
  • 25 iulie 2022, ora 13,30-15,00, depunerea contestațiilor după proba scrisa;
  • 25 iulie 2022, ora 16,00 afișarea rezultatelor după contestații;
  • 26 iulie 2022, ora 09,00  proba practica;
  • 26 iulie 2022, ora 13,00 afișarea rezultatelor după praba practica;
  • 26 iulie 2022, ora 13,00-15,00 depunerea contestațiilor după proba practica;
  • 27 iulie 2022, ora 9,00 afișarea rezultatelor după contestații(rezultate finale).

   

   

  Concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale menționate în prezentul anunț se va desfasura la sediul Liceului Borsa, str. Lazuci, nr. 2, Borsa, Maramures.

   

   

  Bibliografia pentru desfășurarea concursului este următoarea:

  • Legea nr. 333 din 8 iulie 2003( actualizata) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
  • Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind  paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
  • Legea 319/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la sănătate si securitate in munca;
  • Legea 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la apărare împotriva incendiilor;
  • Legea nr.53/2003-Codul muncii cu modificările şi completările   ulterioare (drepturile şi obligaţiile salariaţilor, drepturile şi obligaţiile angajatorului);
  • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Cap. 2 – Norme generale de conduita profesionala, art. 5-7, art.12.

  Candidații trebuie să depună actele pentru dosarul de concurs până la data de 14 iulie 2022, ora 14,00.

   

  CONCURSUL VA CONSTA  ÎN URMĂTOARELE ETAPE:

  – selecția dosarelor

  – proba scrisa – 100 de puncte

  – proba practica – 100 de puncte

   

  Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

   

   

   

  DIRECTOR,

  Prof. Ciocanea Diana Lioara

                                                                       

  LICEUL BORSA                                 

  CIF/CUI : 3695263                                                                             

  SEDIU : BORSA, STR. LAZUCI, NR. 2

  CONTACT : SECRETARIAT

  TELEFON : 0262-342615

  FAX : 0262-344225

  E-MAIL: liceulborsa@yahoo.com

   

  ANUNȚ

   

  LICEUL BORSA

  anunță

   

  În conformitate cu Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, LICEUL BORSA organizează concurs pentru ocuparea următorului post  contractual pe perioada nedeterminata:

   

  • Contabil ( administrator financiar I/S)

   

        Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele:

  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

  g) curriculum vitae.

  Actele prevăzute la punctele b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

   

  Dosarul de concurs se depune la secretariatul Liceului Borsa.

   

  Condițiile generale pentru ocuparea funcțiilor contractuale sunt:

  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

   

  Condițiile specifice pentru ocuparea funcțiilor contractuale sunt:

  • Studii superioare cu diploma de licenta in domeniul financiar-contabil;
  • Vechime de minim 5 ani in specialitatea studiilor;
  • Cunostinte foarte bune de operare pe calculator (Excel, Word) inclusiv programele informatice specifice postului: Edusal, SIIIR, Forexebug;
  • Domiciliul in localitatea Borsa, jud. Maramures.

   

   

  Probele de concurs (inclusiv datele de desfășurare și termenele în care se afișează rezultatele pentru fiecare probă, precum și termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale) sunt următoarele:

   

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 1 iulie – 14 iulie 2022, intre orele 9,00-14.00, perioada de depunere a dosarelor;
  • 15 iulie 2022,  ora 11,00 afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
  • 15 iulie 2022, intre orele  11,00 -13,00, depunerea contestațiilor;
  • 15 iulie 2022, ora 14,00 afișarea rezultatelor după contestații;
  • 25 iulie 2022,  ora 09,00-11,00: proba scrisă;
  • 25 iulie 2022, ora 13,00: afișarea rezultatelor
  • 25 iulie 2022, ora 13,30-15,00, depunerea contestațiilor după proba scrisa;
  • 25 iulie 2022, ora 16,00 afișarea rezultatelor după contestații;
  • 26 iulie 2022, ora 09,00  interviu;
  • 26 iulie 2022, ora 13,00 afișarea rezultatelor după interviu;
  • 26 iulie 2022, ora 13,00-15,00 depunerea contestațiilor după interviu;
  • 27 iulie 2022, ora 9,00 afișarea rezultatelor după contestații(rezultate finale).

   

   

  Concursul pentru ocuparea funcției contractuale menționata în prezentul anunț se va desfasura la sediul Liceului Borsa, str. Lazuci, nr. 2, Borsa, Maramures.

   

   

  Bibliografia pentru desfășurarea concursului este următoarea:

   

  • Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.500/2002 a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operatiunilor de casa;
  • Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice  privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu completarile si modificarile ulterioare;
  • Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
  • Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • H.G. nr. 951/2017 privind acordarea burselor profesionale;
  • Ordinul 2021/2013 – pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instuctiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005;
  • Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
  • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
  • Hotararea nr. 30/2018 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatiilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
  • Hotararea nr. 1488 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului  sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu” cu modificarile si completarile ulterioare.

   

   

  CONCURSUL VA CONSTA  ÎN URMĂTOARELE ETAPE:

  – selecția dosarelor

  – proba scrisa – 100 de puncte

  – interviu – 100 de puncte

   

  Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

   

   

   

  Candidații trebuie să depună actele pentru dosarul de concurs până la data de 14 iulie 2022, ora 14,00.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                            Director,

                                             Prof. Ciocanea Diana Lioara

   

  Rezultattele selectiilor  dosarelor se pot  vizualiza aici

   

  Last Update by:Jul 1, 2022 :: Citeste
 • SITUAȚIA VACCINĂRII PERSONALULUI

  SITUAȚIA VACCINĂRII PERSONALULUI

   

  Nr.crt.

   

   

   

  Categorie de personal

   

   

  Număr persoane

   

   

  Număr de personae vaccinate

   

  Procent

   

  Procent total la nivel UPJ

   

     1.

   

  Personal didactic

   

    64

   

   51

   

   

   79,68%

   

   

      73,03%

   

     2.

   

   

  Personal didactic   auxiliar

   

   

    9

   

    8

   

   

   88,88%

   

   

     3.

   

   Personal   nedidactic

   

    16

   

      6

   

    37,5%

   

  Last Update by:May 5, 2016 :: Citeste